Legislatíva

Právne ustanovenia v oblasti dedenia sú zakotvené v siedmej časti Občianskeho zákonníka s názvom DEDENIE. Vyberáme pre vás súhrn najdôležitejších informácií, ktoré sú potrebné pri spisovaní závetu.

Nadobúdanie dedičstva

 • Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch dôvodov.
 •  Ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona. Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšujúcu časť dediči zo zákona.
 • Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.

 

Dedenie zo zákona

Zákon chráni potomkov. Ak poručiteľ nevydedí svojich potomkov, svoju časť dedičstva dostanú, hoci s nimi v závete nerátal. Keď sa rodič rozhodne svoje deti vydediť napriek tomu, že sú neopomenuteľnými dedičmi, majetok nedostanú. Dôvody na vydedenie potomkov však musia mať oporu v Občianskom zákonníku.

Zákon vymedzuje 4 dedičské skupiny:

 1. V prvej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Ak nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia.
 2. Ak nededia poručiteľovi potomkovia, dedí v druhej skupine manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roka pred smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa.
 3. Ak nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej po dobu jedného roku pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktorí sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Ak niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
 4. Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

 

Dedenie zo závetu

Zákon v súčasnosti upravuje tri možnosti ako spísať závet.

 • vlastnou rukou
 • v inej písomnej podobe
 • vo forme notárskej zápisnice

Každá z týchto foriem má zákonom predpísané pravidlá, o ktorých sa dočítate viac v sekcii Ako postupovať.

 • Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný
 • Závet sa zrušuje neskorším platným závetom, pokiaľ popri ňom nemôže obstáť, alebo odvolaním závetu; odvolanie musí mať formu, aká je potrebná pre závet
 • Poručiteľ zruší závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný

 

Podrobnejšie informácie nájdete v sekcii - právne predpisy.

 

Prečo?

Málokomu je ľahostajné, komu pripadne jeho osobný majetok, v ktorom je zhmotnený kus celoživotnej poctivej práce, ale aj nemalá dávka odriekania, šetrnosti a hospodárnosti toho, kto sa o tento majetok pričinil.

Ale prečo by mal venovať časť alebo celý majetok na dobročinný cieľ?

Poradíme vám

Ako postupovať

Všeobecná charakteristika a náležitosti závetu

Legislatíva

Dedenie  majetku zaručuje Ústava Slovenskej republiky