Ako postupovať

Rozhodnete sa, ako chcete závet napísať.

Vlastnoručný závet

Vlastnoručný závet musí poručiteľ celý vlastnou rukou napísať, uviesť deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný a na konci podpísať.

Závet zriadený v inej písomnej forme

Závet, ktorý poručiteľ nenapísal vlastnou rukou,  môže byť zriadený v inej písomnej forme – a to napísaný na počítači, písacím strojom, iným mechanickým spôsobom alebo ho môže napísať vlastnou rukou iná osoba. Poručiteľ musí takýto závet vlastnou rukou podpísať a pred dvoma súčasne prítomnými svedkami výslovne prejaviť, že závet obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia na závet vlastnou rukou podpísať. V závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný. Svedkami nemôžu byť zákonní ani závetní dedičia, osoby im blízke (príbuzní v priamom rade, súrodenci a manželia), osoby nevidomé, nepočujúce, nemé alebo tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom je závet napísaný.

Závet spísaný vo forme notárskej zápisnice

Poručiteľ môže zriadiť závet vo forme notárskej zápisnice. Aj maloletý, ktorý dovŕšil pätnásty rok, môže zriadiť závet vo forme notárskej zápisnice. Notársku zápisnicu  môže spísať ktorýkoľvek notár. Po spísaní závetu do notárskej zápisnice je notár povinný zabezpečiť jeho registráciu v Notárskom centrálnom registri závetov, ktorý vedie Notárska komora Slovenskej republiky. V dôsledku toho sa nemôže stať, že závet sa stratí, pretože v konaní o dedičstve každý notár ako súdny komisár je povinný zistiť, či poručiteľ nezanechal závet zaregistrovaný v Notárskom centrálnom registri závetov.

Formálne náležitosti závetu

Každý závet musí obsahovať:

1/ údaje o poručiteľovi - meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne rodné číslo, trvalé bydlisko,

2/ údaje o závetných dedičoch - meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne rodné číslo, trvalé bydlisko,

3/ určenie vecí a práv, ktoré majú závetným dedičom pripadnúť alebo určenie podielov z dedičstva, ktoré majú dedičia nadobudnúť; ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké,

4/ deň, mesiac a rok, kedy bol závet podpísaný,

5/ vlastnoručný podpis poručiteľa. 

Spísanie závetu osobou, ktorá nemôže čítať alebo písať, je nevidomá alebo nepočujúca

1/ Poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná. Poručiteľ musí pred svedkami potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Pisateľom a predčitateľom môže byť aj svedok, pisateľ nesmie byť zároveň predčitateľom.

Listina musí obsahovať:

- údaj o tom, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať,

- kto listinu napísal,

- kto listinu nahlas prečítal,

- akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu,

- podpisy svedkov.

2/ Nevidomé osoby môžu prejaviť poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná.

3/ Nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať, môžu prejaviť poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč, a to v listine, ktorá sa musí tlmočiť do znakovej reči.

Listina musí obsahovať:

- údaj o tom, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať,

- kto listinu napísal,

- kto listinu nahlas prečítal,

- akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu,

- opis skutočnosti, že obsah listiny bol po spísaní pretlmočený do znakovej reči,

- podpisy svedkov.

 

Zrušenie závetu

Závet môže poručiteľ zrušiť:

1/ odvolaním závetu, listina o odvolaní musí mať formu, aká je potrebná pre zriadenie závetu, vždy musí obsahovať deň, mesiac, rok, kedy listinu o odvolaní závetu poručiteľ podpísal, závet však nemusí byť odvolaný v listine spísanej v tej istej forme ako bol spísaný.

2/ zriadením nového platného závetu, pokiaľ predchádzajúci závet nemôže popri neskoršom obstáť,

3/ zničením listiny, na ktorej bol závet napísaný.

Prečo?

Málokomu je ľahostajné, komu pripadne jeho osobný majetok, v ktorom je zhmotnený kus celoživotnej poctivej práce, ale aj nemalá dávka odriekania, šetrnosti a hospodárnosti toho, kto sa o tento majetok pričinil.

Ale prečo by mal venovať časť alebo celý majetok na dobročinný cieľ?

Poradíme vám

Ako postupovať

Všeobecná charakteristika a náležitosti závetu

Legislatíva

Dedenie  majetku zaručuje Ústava Slovenskej republiky