Typy fondov

Ponúkame vám niekoľko typov fondov, ktoré si môžete pri komunitných nadáciách založiť. Fondy sú ideálnou možnosťou ako určiť cieľ a oblasť Vašej podpory. Je na Vás, ktorý si vyberiete:

Darcom riadený fond

Darca vystupuje ako aktívny člen rozhodovacieho procesu. Zúčastňuje sa na rozhodovaní o tom, komu bude jeho podpora udelená. Ak sám nemôže byť pri rozhodovaní prítomný, môžu ho zastupovať osoby ním poverené. Fond môže mať kombinovaný charakter: časť vkladov musí navýšiť základinu založeného fondu (peniaze ostávajú súčasťou fondu) a druhá časť vkladov sa môže použiť na priamu podporu projektov, prípadne prietokový charakter.

Fond darcovho záujmu

Fond darcovho záujmu umožňuje darcovi sústrediť svoju podporu na oblasť, ktorá ho najviac zaujíma bez toho, aby sa obmedzil na konkrétne neziskové organizácie. Darované prostriedky môže zaviazať na niektorý z programov, ktoré realizuje komunitná nadácia. O konkrétnom prijímateľovi daru rozhoduje Správna rada. Darca teda nemá v rozhodovacom procese aktívnu úlohu.

Darcom predurčený fond

Darcom predurčený fond možno založiť v prípade, ak darcu (zakladateľa fondu) oslovila činnosť jednej alebo viacerých organizácií (združení, nadácií, škôl atď.), záleží mu na ich osude a chce prispievať k ich trvalému fungovaniu. Úlohou nadácie je monitorovať, či podporená organizácia skutočne realizuje aktivity zodpovedajúce predstavám darcu zadefinovaným v zmluve ako účel použitia finančných prostriedkov.

Prečo?

Málokomu je ľahostajné, komu pripadne jeho osobný majetok, v ktorom je zhmotnený kus celoživotnej poctivej práce, ale aj nemalá dávka odriekania, šetrnosti a hospodárnosti toho, kto sa o tento majetok pričinil.

Ale prečo by mal venovať časť alebo celý majetok na dobročinný cieľ?

Poradíme vám

Ako postupovať

Všeobecná charakteristika a náležitosti závetu

Legislatíva

Dedenie  majetku zaručuje Ústava Slovenskej republiky