Dedičstvo a závet

Na Slovensku ide zatiaľ o málo využívaný zdroj financovania v oblasti neziskového sektora. V niektorých častiach sveta je však bežný. Prostredníctvom závetu môže poručiteľ určiť neziskovú organizáciu ako svojho dediča a umožniť jej tak ďalšie financovanie svojej činnosti.

Dedičstvo

Dedenie predstavuje všeobecný prechod práv a povinností po zosnulej osobe na dediča. Ide teda o prechod majetkových práv a povinností, a to buď na základe závetu alebo zo zákona. Ak dedičstvo po zosnulom nenadobudne dedič na základe závetu alebo nadobudne len časť dedičstva, zvyšná časť sa nadobúda zo zákona. Dedičské právo je pevne spojené s vlastníctvom, ktoré slúži nielen poručiteľovi, ale aj jeho rodine, pričom slúži aj ako prostriedok medzigeneračného spojenia a zabezpečenia rodiny. Dedičstvo sa nadobúda okamihom poručiteľovej smrti. Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.

Závet

Slovenská legislatíva umožňuje každému občanovi rozhodnúť počas jeho života, kto a čo bude po ňom dediť. Nezisková organizácia je oprávnená dediť, a to na základe písomného závetu. Dedenie zo závetu má prednosť pred dedením zo zákona. Darca môže zahrnúť do závetu aj neziskovú organizáciu. V závete môže darca odkázať hnuteľný aj nehnuteľný majetok, napríklad dom, byt, umelecké diela, autorské práva, poistenie alebo peniaze.

Prečo?

Málokomu je ľahostajné, komu pripadne jeho osobný majetok, v ktorom je zhmotnený kus celoživotnej poctivej práce, ale aj nemalá dávka odriekania, šetrnosti a hospodárnosti toho, kto sa o tento majetok pričinil.

Ale prečo by mal venovať časť alebo celý majetok na dobročinný cieľ?

Poradíme vám

Ako postupovať

Všeobecná charakteristika a náležitosti závetu

Legislatíva

Dedenie  majetku zaručuje Ústava Slovenskej republiky