Príbehy zo Slovenska

Liga proti rakovine

O spoločnosti

Liga proti rakovine bola založená 19. januára 1990 v Bratislave a v tom istom roku bola prijatá za člena Európskej asociácie Líg proti rakovine (ECL) a za člena Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC) so sídlom v Ženeve. V r. 1990, keď LPR vznikla, pridala sa k programu Európa proti rakovine. Tým, že sa stotožnili s kľúčovými úlohami boja proti rakovine, sa postupne začali zapájať do všetkých aktivít na úrovni Európskej únie a stali sa iniciátorom národných a medzinárodných aktivít v oblasti onkológie. Liga proti rakovine v tejto oblasti vychováva, informuje a snaží sa viesť k prevencii, stará sa o pacientov a ich rodiny a v neposlednom rade podporuje výskum.

Dobročinný odkaz v závete

Pri finančných čiastkach odkázaných v dedičstve nejde o veľké sumy. Preto ich LPR vždy  použije ako časť úhrady aktuálneho projektu. Väčšinu takýchto darov organizácia využíva na projekty pripravované priamo pre onkologických pacientov, ako napríklad relaxačno-rekondičné týždňové pobyty. Zúčastňujú sa ich pacienti v štádiu liečby či po liečbe (v závislosti od zdravotného stavu). Sú určené predovšetkým pacientkam po operácii prsníka. Tieto organizuje LPR už 12 rokov. Relaxačné týždňovky sa organizujú tretí rok, sú poskytované pacientom s akoukoľvek onkologickou diagnózou. V roku 2010 sa takýchto pobytov zúčastnilo cca 650 pacientov. Stáva sa, že odkázaná suma je určená na konkrétny účel – napríklad na podporu výskumu. V takýchto prípadoch LPR, samozrejme, plne rešpektuje želanie darcu.

Príklad darovania

Prvé dedičstvo nadobudla organizácia v roku 2004, keď jej bol v dedičskom konaní odkázaný dvojizbový byt na Sliači. Po dôkladnom zvážení sme sa rozhodli toto dedičstvo využiť veľmi zmysluplne a dnes možno povedať, že 4-ročné skúsenosti správnosť tohto rozhodnutia dokazujú,“ hovorí výkonná riaditeľka organizácie Eva Kováčová. 

Použitie daru

Darovaný byt je situovaný na vynikajúcom mieste, v lokalite pod kúpeľmi Sliač. Aj preto sa Liga proti rakovine rozhodla ponechať si ho. Byt využívajú členovia organizácie z organizačných zložiek po celom Slovensku. „Po svojpomocnej  rekonštrukcii umožňuje pohodlné ubytovanie  pre minimálne 4 ľudí (v prípade potreby i 6 ľudí),“ dopĺňa pani Kováčová. Od okamihu rekonštrukcie sú tieto priestory využívané na týždenné relaxačné pobyty pre onkologických pacientov s rodinami, prípadne skupinky onkologických pacientov. Celoročná ponuka využívania tohto priestoru rotuje medzi 23 organizačnými zložkami LPR a je dlhodobo a plne využívaná. Pacienti trávia v byte týždenné pobyty. Pridanou hodnotou sú možnosti návštevy kúpeľov na Sliači a blízkej Banskej Bystrice či iných okolitých miest a prírody. Eva Kováčová: „Náklady na prevádzku znáša v plnom rozsahu LPR, návštevníci si hradia symbolický poplatok vo výške 40,- EUR za celotýždňový pobyt, ktorý sa využíva na úhradu služieb za správu bytu.“

V máji 2007 LPR tiež vo forme závetu zdedila 2-izbový byt v Košiciach. „Keďže tento bol situovaný blízko centra mesta a nespĺňal naše predstavy využiteľnej lokality, bol  odpredaný,“ vysvetľuje pani Kováčová.  Za výnos z predaja bol s doplatkom LPR obstaraný náhradný byt v blízkosti nemocnice s detským onkologickým oddelením. Po rekonštrukcii sa dodnes využíva na ubytovanie rodičov hospitalizovaných detských onkologických pacientov. Unikátny prínos tohto daru vysvetľuje pani Kováčová takto: „Keďže sme tento úmysel mali, rozhodnutie o takomto postupe bolo jeho logickým vyústením.  Prínos zariadenia je pre rodičov neoceniteľný, nakoľko mnohí by inak nemali možnosť tráviť so svojím dieťaťom počas hospitalizácie čas, a tak mu dodávať  potrebnú psychologickú podporu.“

Výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová:

„Veríme, že sa situácia na Slovensku bude v oblasti individuálneho darcovstva v budúcnosti rozvíjať, keďže ide o možnosť slobodnej voľby jednotlivcov rozhodnúť sa pre podporu neziskovej organizácie na základe výsledkov jej práce. Zároveň je potešiteľné, že i na Slovensku sa kreuje nová iniciatíva vo forme Koalície pre podporu individuálneho darcovstva, v rámci aktivít a snáh ktorej bude vytváranie podmienok pre individuálne darcovstvo, tak pravidelné ako i to jednorazové – vo forme dedičského závetu. Je samozrejme výzvou pre neziskové organizácie, aby ponúkali a prezentovali projekty a programy, ktoré sú prínosné, efektívne a potrebné, ktoré potenciálnych donorov oslovia. A samozrejme, informovanie verejnosti o využívaní získaných zdrojov, transparentnosť  MVO je cesta, ktorá je predpokladom rozvoja individuálneho darcovstva i v SR.“

Centrum Slniečko

O spoločnosti

Misiou neziskovej organizácie Centrum Slniečko, n.o. je poskytovanie všeobecno-prospešných služieb týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam šikanovania, sexuálnych útokov, znásilnenia a napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu tejto problematiky v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd.

Dobročinný odkaz v závete

Zhodou okolností je nezisková organizácia Centrum Slniečko jednou z mála na Slovensku, ktorá bola obdarovaná dedičstvom zo závetu. Úsmevnú cestu dedičstva k organizácii nám vysvetlila jej pracovníčka Mgr. Simona Kroupová: Bolo to pred nedávnom, kedy suseda jednej z našich kolegýň prišla s informáciou, že jej známy sa nám rozhodol darovať istú sumu z pozostalosti. Táto pozostalosť predstavovala väčší obnos peňazí a on sa rozhodol, že ich rozdelí, tam kam treba.“ Darca sa vopred rozhodoval medzi niekoľkými neziskovými organizáciami na Slovensku. Chcel si byť istý, že jeho dar bude využitý plnohodnotne. „Susedka našej kolegyne mu preto navrhla i našu organizáciu. On sa oboznámil s našim poslaním, cieľom a rozhodol sa darovať nám časť pozostalosti,“ dodáva pani Kroupová. Darca si prial ostať v anonymite a neželal si ani zverejnenie výšky svojho príspevku.

Mgr. Simona Kroupová:

„Zastávame názor, že je to veľmi pekná myšlienka a takýto spôsob obdarovania je i potrebný. Pokiaľ nie je možné, aby pozostalý využil dedičstvo, alebo ho nechce a rozhodne sa darovať jeho časť, je to jeho rozhodnutie. No myslíme si, že je v tejto oblasti veľmi malá osveta, nízke percento ľudí vie o možnosti, že i zo závetu je možné niečo darovať neziskovým organizáciám. Neziskové organizácie v súčasnej dobre potrebujú každý jeden cent, vymýšľajú rôzne spôsoby ako získať financie a takáto forma darcovstva by každému pomohla.“

Prečo?

Málokomu je ľahostajné, komu pripadne jeho osobný majetok, v ktorom je zhmotnený kus celoživotnej poctivej práce, ale aj nemalá dávka odriekania, šetrnosti a hospodárnosti toho, kto sa o tento majetok pričinil.

Ale prečo by mal venovať časť alebo celý majetok na dobročinný cieľ?

Poradíme vám

Ako postupovať

Všeobecná charakteristika a náležitosti závetu

Legislatíva

Dedenie  majetku zaručuje Ústava Slovenskej republiky