Právne predpisy

Tu si môžete stiahnuť právne predpisy, v ktorých je zakotvené dedenie:

Ústava Slovenskej republiky (ústavný zákon č. 460/1992 v znení neskorších ústavných zákonov), ktorá v článku 20. zakotvuje, že každý má právo vlastniť majetok a dedenie sa zaručuje

Občiansky zákonník (zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších právnych predpisov), ktorý v siedmej časti obsahuje ucelenú právnu úpravu dedenia.

Občiansky súdny poriadok (zákon č. 99/1963 Zb. v znení neskorších právnych predpisov), ktorý upravuje konanie o dedičstve na súde a u notára.

Notársky poriadok (zákon č. 323/1992 Zb. v v znení neskorších právnych predpisov).

Ponúkame Vám aj jednoduchý vzor závetu:

Závet

Prečo?

Málokomu je ľahostajné, komu pripadne jeho osobný majetok, v ktorom je zhmotnený kus celoživotnej poctivej práce, ale aj nemalá dávka odriekania, šetrnosti a hospodárnosti toho, kto sa o tento majetok pričinil.

Ale prečo by mal venovať časť alebo celý majetok na dobročinný cieľ?

Poradíme vám

Ako postupovať

Všeobecná charakteristika a náležitosti závetu

Legislatíva

Dedenie  majetku zaručuje Ústava Slovenskej republiky